Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ», ΠΩΣ ΕΧΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΥΡΚΟΥ;

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έστειλε το ακόλουθο μήνυμα:

«Εξοχώτατον κ. Λεωνίδαν Κύρκον, Αθήνας. Πληροφορηθέντες αδιαθεσίαν υμετέρας αγαπητής Εξοχότητος, εκφράζομεν αυτή συμπάθειαν Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικώς και ευχόμεθα όπως ο Κύριος ταχέως αποκαταστήση πολύτιμον υγείαν σας διά να συνεχίζετε την συμβολήν σας εις την πολιτικήν ζωήν της Ελλάδος και εις την προσέγγισιν και συνεργασίαν ανθρώπων και λαών επί τω κοινώ αγαθώ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/07/2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: